การแสดง/จำหน่ายผลงานนักศึกษาศิลปกรรม

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ช็อบ ชม งานศิลป์ เพื่อทุนการศึกษา(การแสดง/จำหน่ายผลงานนักศึกษาศิลปกรรม)ภายใต้โครงการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต ณ สำนักวิทยบริการฯ บริเวณห้องโถงหน้าเคาเตอร์ยืม-คืน ชั้น ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ ตุลาคมนี้

http://lib.vru.ac.th/?q=node/2168