หัวข้องานวิจัย R2R

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แบ่งงานวิจัย ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มงานบริหารและสำนักงาน Management Topics
2. กลุ่มห้องสมุดและบริการ Library Topics
3. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Topics