ทดสอบวัดความรู้เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

เมื่อวันที่ 29 - 30 ตุลาคม พ.ศ 2559
สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ได้จัดทดสอบวัดความรู้เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ณ ห้องคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์