สอบความรู้ภาษาอังกฤษและความรู้ระเบียบกฎหมายและการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและความรู้ระเบียบกฎหมายและการปฏิบัติราชการ
สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ณ ห้องคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://lib.vru.ac.th/?q=node/2216