บุคลากร : หอสมุดกลาง

หอสมุดกลาง (กลุ่มงานงานบริการและกิจกรรม) มีหน้าที่รับผิดชอบให้บริการยืม-คืน หนังสือทั่วไป ให้บริการแก่ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย สมาชิกห้องสมุดและผู้ใช้ทั่วไป โดยการบริการให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือทั่วไปภาษาไทย ภาษาอังกฤษ งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ รับคืนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ให้บริการรับจองทรัพยากรในหนังสือและตัวเล่ม งานให้บริการรับสมัครสมาชิก ต่ออายุบัตรสมาชิกตรวจสอบการค้างส่งทรัพยากรทุกประเภท และจำหน่ายสมาชิกพ้นสภาพ จบการศึกษาหรือลาออก จัดทรัพยากรหนังสือทั่วไป ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเข้าชั้นเพื่อให้บริการ แนะนำการใช้ฐานข้อมูล (Opac) เพื่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนางานบริการของสำนัก เป็นสื่อกลางในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมการใช้บริการในฐานะแหล่งการเรียนรู้ของผู้ใช้ทุกระดับทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมการอ่าน นิทรรศการบอร์ดความรู้ จัดชั้นทรัพยากรสารสนเทศและกิจกรรมเฉพาะกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา