ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (เสาร์-อาทิตย์)

ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น.

คุณอัฉราภรณ์ เอี่ยมสถาน รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนะนำข้อมูลและการให้บริการต่างๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 2/2559

ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

http://lib.vru.ac.th/?q=node/2384