ทดลองใช้ฐานข้อมูล Britannica Online Academic

เนื่องด้วยสำนักพิมพ์ Britannica และร้าน UPIfrom จะทำการเปิดให้มหาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่าง ๆ

สามารถทดลองใช้งานได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
เข้าสู่เว๊บไซต์ : http://academic.eb.com/