กิจกรรมแสดงผลงานของคณาจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
อ.ชยานันท์ อาวะโต เป็นประธานเปิดกิจกรรม แสดงผลงานของคณาจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์
ภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาให้มีสมรรถนะในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล
ณ สำนักวิทยบริการฯ บริเวณห้องโถงหน้าเคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

http://lib.vru.ac.th/?q=node/2562