พิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา

เมือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
อาจารย์ไชย มีหนองหว้า ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ รองผู้อำนวยการและบุคลากรร่วมพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา
องค์ประทานกำเนิดมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
ช่วงบ่าย รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการทางวิชาการ
"วไลยอลงกรณ์รวมใจรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ณ ชั้นล่างอาคาร 80 ปี

http://lib.vru.ac.th/?q=node/2564