โครงการอบรมVRU PROJECTS MONITORING เพื่อทดลองการใช้ระบบรายงานการติดตามผลโครงการและงบประมาณ