อบรมVRU PROJECTS MONITORING

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กองนโยบายและแผน ได้จัดโครงการอบรมVRU PROJECTS MONITORING เ
พื่อทดลองการใช้ระบบรายงานการติดตามผลโครงการและงบประมาณ(VRU PROJECTS MONITORING)
โดยมี ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการอบรม
ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://lib.vru.ac.th/?q=node/2611