แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติพนักงานมหาวิทยาลัยและดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

หมายเลขหนังสือ: 

568/2560
  • ผอ. ผศ.ทักษิณา
  • ผศ.กมลมาศ
  • นางรัชนีกร
สำนักงานอธิการบดี

ประเภทหนังสือ: 

คำสั่งไปราชการ