ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1