ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1

นที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา10.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://lib.vru.ac.th/?q=node/2687