งานแสดงนิทรรศการผลงานศิลปกรรมของนักศึกษา สาขาทัศนศิลป์