งานแสดงนิทรรศการผลงานศิลปกรรมของนักศึกษา สาขาทัศนศิลป์

วันที่ 24 มีนาคม 2560 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานแสดงนิทรรศการผลงานศิลปกรรมของนักศึกษา สาขาทัศนศิลป์ โดยมีการแสดงผลงานของอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถชมผลงานดังกล่าวได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

http://lib.vru.ac.th/?q=node/2692