ทดลองใช้ฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source

ด้วยบริษัท EBSCO จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล
Entrepreneurial Studies Source ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลอันยอดเยี่ยมสำหรับนักวิจัยทางธุรกิจและการตลาด ฐานข้อมูลนี้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยทางธุรกิจที่
ให้ข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็ก ข้อมูลฉบับเต็มทางธุรกิจวารสาร นิตยสาร หนังสืออ้างอิง กรณีศึกษาและข้อมูล ยังรวมถึงวีดีโอจาก
Harvard Faculty Seminar Seriesและ Vator.TV

เข้าสู่เว็บไซต์ : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&def...