อบรมการสืบค้นทรัพยากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพ แก่นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ ๑