อบรมการสืบค้นทรัพยากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
คุณปิยนันท์ ลีละชาต หัวหน้างาน พัฒนาทรัพยารสารสนเทศ และคณะ อบรมการสืบค้นทรัพยากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพ แก่นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๑๘ คน
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT๖๐๓ อาคาร ๗๕ วไลยอลงกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://lib.vru.ac.th/?q=node/2823