งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2559

เชิญร่วมกิจกรรม

- นิทรรศการ "ในหลวง ในดวงใจราษฎร์"
- การออกร้านจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ
- กิจกรรมลดค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่ง
- กิจกรรม DIY กระถางต้นไม้จากขวดพลาสติก
- ตักไข่หรรษา

ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2560
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์