กิจกรรมสรงน้ำพระ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ
โดยมี อาจารย์ ไชย หนองหว้า ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักร่วมกิจกรรม

http://lib.vru.ac.th/?q=node/2842