ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น