ฐานข้อมูลของ สกอ

ชื่อฐานข้อมูล : ฐานข้อมูล Digital Collection
รายละเอียด : เป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บและแสดงเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)พร้อมภาพโดยเฉพาะข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยของ สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย ตลอดจนให้บริการ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างห้องสมุด มหาวิทยาลัย/สถาบันกว่า 70 แห่งเพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศฉบับเต็ม พร้อมภาพที่ต้องการได้ทันทีโดยปัจจุบันมีการจัดเก็บข้อมูล ในระบบจัดเก็บเอกสารใน รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวนกว่า 50,000 รายการ (โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย
( ThaiLIS ) )
เข้าใช้งานได้ที่ : http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php คู่มือการใช้งาน

ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database)

ชื่อฐานข้อมูล : ABI/INFORM Complete?
ผู้ผลิต : ProQuest LLC
ช่วงปีของข้อมูล : ค.ศ.1971-ปัจจุบัน
ขอบเขตของเนื้อหา : ครอบคลุมสาขาบริหารธุรกิจ
รายละเอียดฐานข้อมูล : ประกอบด้วยฐานข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่
ABI/INFORM Global เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านบริหารและการจัดการ จากวารสารและสิ่งพิมพ์จำนวนไม่น้อยกว่า 3,000 ชื่อ
ABI/INFORM Trade & Industry เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านการค้าและอุตสาหกรรม จากวารสารและสิ่งพิมพ์จำนวนไม่น้อยกว่า 1,900 ชื่อ
ABI/INFORM Dateline เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านธุรกิจ โดยรวบรวมจากสิ่งพิมพ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา จำนวนไม่น้อยกว่า 190 ชื่อ
วิทยานิพนธ์ทางด้านบริหารธุรกิจ จำนวนไม่น้อยกว่า 18,000 รายการ
การแสดงผล : แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูป HTML หรือ PDF file
เข้าใช้งานได้ที่ : http://search.proquest.com/autologin
ช่วงเวลาให้บริการ : 1 พ.ย 59 - 31 ต.ค. 60

ชื่อฐานข้อมูล : ACM Digital Library
ผู้ผลิต : Association for Computing Machinery (ACM)
ช่วงปีของข้อมูล : ค.ศ. 1985 - ปัจจุบัน
ขอบเขตของเนื้อหา : ครอบคลุมสาขาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียดฐานข้อมูล : มีบทความฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม ข่าวสาร ไม่น้อยกว่า 400 ชื่อ
การแสดงผล : แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูป PDF File
เข้าใช้งานได้ที่ : http://portal.acm.org/dl.cfm
ช่วงเวลาให้บริการ : 1 พ.ย 59 - 31 ต.ค. 60

ชื่อฐานข้อมูล H.W. Wilson
ผู้ผลิต : H.W.Wilson Company
ช่วงปีของข้อมูล :
ดรรชนี อย่างน้อยตั้งแต่ปี 1981 - ปัจจุบัน
สาระสังเขป อย่างน้อยตั้งแต่ปี 1984 - ปัจจุบัน
เอกสารฉบับเต็ม อย่างน้อยตั้งแต่ปี 1994 - ปัจจุบัน
ขอบเขตของเนื้อหา : ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่ Applied Science, Art, Biological & Agricultural , Business, Education, General Science, Humanities, Legal, Library Literature and Information Science และ Social Sciences
รายละเอียดฐานข้อมูล : มีดรรชนี หรือสาระสังเขปบทความวารสาร และเอกสารฉบับเต็มบทความวารสาร (Full text) ของวารสาร ไม่น้อยกว่า 2,000 ชื่อ ใน 11 ฐานข้อมูลย่อย
การแสดงผล : แสดงผลในรูป PDF File หรือ Text html
เข้าใช้งานได้ที่ :http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/jumpstart.jhtml
ช่วงเวลาให้บริการ : 1 ม.ค 60 - 31 ธ.ค. 60

ชื่อฐานข้อมูล : ProQuest Dissertations & Theses
ผู้ผลิต : ProQuest LLC.
ช่วงปีของข้อมูล
บรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ของสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 1861 ถึงปัจจุบัน
สาระสังเขปวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก (Dissertation) ตั้งแต่ปี 1980 ถึงปัจจุบัน
สาระสังเขปวิทยานิพนธ์ปริญญาโท ตั้งแต่ปี 1988 ถึงปัจจุบัน
Preview ของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโท ตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน
ขอบเขตของเนื้อหา : ครอบคลุมสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา
รายละเอียดฐานข้อมูล :
มีสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ (Entries)
มี Preview ของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโท ตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน รายการละไม่น้อยกว่า 24 หน้า
การแสดงผล :
สาระสังเขปแสดงผลในรูป Text html
Preview แสดงผลในรูป PDF File
เข้าใช้งานได้ที่ : http://search.proquest.com/autologin
ช่วงเวลาให้บริการ : 1 พ.ย 59 - 31 ต.ค. 60

ชื่อฐานข้อมูล SpringerLink -Journal
ผู้ผลิต : Springer. Part of Springer Science+Business Media
ช่วงปีของข้อมูล : ค.ศ. 1997 - ปัจจุบัน
ขอบเขตของเนื้อหา : ครอบคลุมสาขาวิชา Medicine, Biomedical and Life Sciences, Business and Economics, Chemistry and Materials Science, Computer Science, Earth and Environmental Science, Engineering, Humanities, Social Sciences and Law,
รายละเอียดฐานข้อมูล : มีบทความฉบับเต็ม (Full Text) ของวารสารไม่น้อยกว่า 1,700 ชื่อเรื่อง
การแสดงผล : แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูป PDF File หรือ Text html
เข้าใช้งานได้ที่ : http://www.link.springer.com
ช่วงเวลาให้บริการ : 1 พ.ย 59 - 31 ต.ค. 60

ชื่อฐานข้อมูล : Web of Science
ผู้ผลิต : Thomson Reuters
ช่วงปีของข้อมูล : ค.ศ. 2001 – ปัจจุบัน
ขอบเขตของเนื้อหา : ครอบคลุมสาขาวิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
รายละเอียดฐานข้อมูล : เป็นชุดฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อยด้าน Science Citation, Social Sciences Citation และ Arts & Humanities Citation จากวารสารไม่น้อยกว่า 9,700 ชื่อ (Titles)
การแสดงผล : แสดงผลในรูป Text html
เข้าใช้งานได้ที่ : http://webofknowledge.com
ช่วงเวลาให้บริการ : 1 พ.ย 59 - 31 ต.ค. 60

ชื่อฐานข้อมูล : Academic Search Premier
ผู้ผลิต : EBSCO Industries, Inc.
ช่วงปีของข้อมูล : ค.ศ.1975 – ปัจจุบัน
ขอบเขตของเนื้อหา : ครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ จิตวิทยา ศาสนา นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทั่วไป
รายละเอียดฐานข้อมูล : มีดรรชนี หรือสาระสังเขปบทความวารสาร ไม่น้อยกว่า 8,500 ชื่อและเอกสารฉบับเต็มบทความวารสาร (Full text) ของวารสาร ไม่น้อยกว่า 4,600 ชื่อ
การแสดงผล : แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูป HTML หรือ PDF file
เข้าใช้งานได้ที่ : https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,unid&group=main&prof...
ช่วงเวลาให้บริการ : 1 ม.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60

ชื่อฐานข้อมูล : Education Research Complete
ผู้ผลิต : EBSCO Industries, Inc.
ช่วงปีของข้อมูล : ค.ศ.1990 – ปัจจุบัน
ขอบเขตของเนื้อหา : ครอบคลุมเนื้อหาวิชาด้านการศึกษา ตั้งแต่การศึกษาประถมวัย (Early Childhood) จนถึงการศึกษาขั้นสูง (Higher Education) รวมถึงการศึกษาเฉพาะทางด้านต่างๆ เช่น ด้านภาษาศาสตร์ (Multilingual Education) ด้านสุขภาพ (Health Education) เป็นต้น
รายละเอียดฐานข้อมูล : มีดรรชนี หรือสาระสังเขปบทความวารสาร ไม่น้อยกว่า 2,200 ชื่อ และเอกสารฉบับเต็มบทความวารสาร (Full text) ของวารสาร ไม่น้อยกว่า 1,300 ชื่อ
การแสดงผล : แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูป HTML หรือ PDF file
เข้าใช้งานได้ที่ :http://search.ebscohost.com
ช่วงเวลาให้บริการ : 1 ม.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60

ชื่อฐานข้อมูล : Computers & Applied Sciences Complete
ผู้ผลิต : EBSCO Industries, Inc.
ช่วงปีของข้อมูล : ค.ศ.1965 – ปัจจุบัน
ขอบเขตของเนื้อหา : ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอ
รายละเอียดฐานข้อมูล : มีดรรชนี หรือสาระสังเขปบทความวารสาร ไม่น้อยกว่า 2,000 ชื่อ และเอกสารฉบับเต็มบทความวารสาร (Full text) ของวารสาร ไม่น้อยกว่า 950 ชื่อ
การแสดงผล : แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูป HTML หรือ PDF file
เข้าใช้งานได้ที่ : http://search.ebscohost.com
ช่วงเวลาให้บริการ : 1 ม.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60

ชื่อฐานข้อมูล : Emerald Management
ผู้ผลิต : Emerald Group Publishing Limited
ช่วงปีของข้อมูล : ค.ศ.1994 – ปัจจุบัน
ขอบเขตของเนื้อหา : ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี ระบบอัตโนมัติขั้นสูง กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การศึกษา การผลิตและการบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทและนวัตกรรม การดูแลสุขภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ อุตสาหกรรมการจัดการภาครัฐบาล การจัดการข้อมูลข่าวารและความรู้ ธุรกิจระหว่างประเทศ การเรียนรู้และการพัฒนาการ บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ วิทยาศาสตร์การจัดการ การจัดการคุณภาพ การตลาด วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม การปฏิบัติการและการจัดการการขนส่งสินค้า การจัดองค์กร การจัดการและประเมินผล การเมืองและนโยบาย อสังหาริมทรัพย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
รายละเอียดฐานข้อมูล : มีดรรชนี หรือสาระสังเขปบทความวารสาร และเอกสารฉบับเต็มบทความวารสาร (Full text) จำนวน 175 ชื่อ
การแสดงผล : แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูป HTML หรือ PDF file
เข้าใช้งานได้ที่ : http://www.emeraldinsight.com
ช่วงเวลาให้บริการ : 1 ม.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60

ชื่อฐานข้อมูล : : ACS Journals หรือ American Chemical Society Journal (ACS)
ผู้ผลิต : American Chemical Society (ACS)
ช่วงปีของข้อมูล : ค.ศ.1996 - ปีปัจจุบัน
ขอบเขตของเนื้อหา : ครอบคลุมสาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดฐานข้อมูล : มีบทความฉบับเต็ม (Full text) ของวารสารจำนวน 36 ชื่อ
การแสดงผล : แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูป PDF file หรือ HTML
เข้าใช้งานได้ที่ : http://pubs.acs.org/
ช่วงเวลาให้บริการ : 1 ม.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60

ชื่อฐานข้อมูล : ScienceDirect
ผู้ผลิต : Elsevier B.V.
ช่วงปีของข้อมูล : 1995 - ปัจจุบัน
ขอบเขตของเนื้อหา : ครอบคลุมสาขาวิชา Physical Sciences and Engineering, Life Sciences, Health Sciences, Social Sciences and Humanities
รายละเอียดฐานข้อมูล :
มีเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ของวารสารไม่น้อยกว่า 1,800 ชื่อ
มีเอกสารฉบับเต็ม (Full text article) ของบทความวารสาร ไม่น้อยกว่า 2,500,000 บทความ (Articles)
การแสดงผล : แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูป PDF file หรือ Text html
เข้าใช้งานได้ที่ : http://www.sciencedirect.com
ช่วงเวลาให้บริการ : 1 ม.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60

ชื่อฐานข้อมูล : Communication & Mass Media Complete
ผู้ผลิต : National Communication Association
ช่วงปีของข้อมูล : 1915 - ปัจจุบัน
ขอบเขตของเนื้อหา : ครอบคลุมสาขาวิชา วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร์
รายละเอียดฐานข้อมูล :
เป็นฐานข้อมูลชั้นนำระดับโลก เพื่องานวิจัยที่มีคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร์ พร้อมกับวารสารอื่น ๆ อีกมากมายในสาขาสื่อสารมวลชนและที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อการทำงานวิจัย และเป็นข้อมูลในการอ้างอิงCMMC ยังครอบคลุมดัชนีและบทคัดย่อของวารสารจำนวนมากกว่า 820 ชื่อเรื่อง และข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารจำนวนมากกว่า 500 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังไปถึงปีค.ศ.1915 CMMC รวบรวมคำศัพท์ด้านการสื่อสารจำนวนมากมายและการเรียกดูข้อมูลอ้างอิงที่เข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ CMMC ยังรวบรวมประวัติผู้เขียนจำนวนมากกว่า 5,400โปรไฟล์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติและข้อมูลบรรณานุกรมที่ครอบคลุมมากที่สุด, อ้างถึงมากที่สุดและการสืบค้นที่พบบ่อยที่สุดสำหรับผู้เขียนในฐานข้อมูล
การแสดงผล : แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูป PDF file หรือ Text html
เข้าใช้งานได้ที่ :
ช่วงเวลาให้บริการ : 1 ม.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60