ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ์โครงการจัดสร้างพระพิฆเนศ ปางนฤตะ ประจำคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา