ขอให้แจ้งความประสงค์ขอเข้ารับอบรมในโครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและโครงการอบรมการใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารและการปฏิบัติงาน

หมายเลขหนังสือ: 

1481/2560
  • บุคลากร
งานการเจ้าหน้าที่

ประเภทหนังสือ: 

บันทึกข้อความ