แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขหนังสือ: 

1252/2560
  • ผศ.ทักษิณา
สำนักงานอธิการบดี

ประเภทหนังสือ: 

คำสั่งไปราชการ