ขอให้ส่งรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ระดับหน่วยงานสนุบสนุน (สำนัก/สถาบัน/งาน)

หมายเลขหนังสือ: 

1485/2560
  • ผศ.ทักษิณา
  • นางรัชนีกร
  • นส.พัทธนันท์
สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ

ประเภทหนังสือ: 

บันทึกข้อความ