อบรมกิจกรรมการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.
คณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "คู่มือการบริหารจัดการสมาชิกห้องสมุด" เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการรวบรวมความรู้จากบุคลากรในการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการสมาชิกห้องสมุด ทั้งยังเป็นการจัดการองค์ความรู้เพื่อต่อยอดในครั้งต่อไป
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://lib.vru.ac.th/?q=node/3177