ประชาสัมพันธ์การสมัคร E-mail-VRU(สำหรับบุคคลากร)

ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯขอประกาศประชาสัมพันธ์การสมัครขอ E-mail@vru.ac.th สำหรับบุคลลากรของมหาวิทยาลัย สามารถสมัครได้ที่ http://gg.gg/regismail-vru หรือเข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย คลิกที่เมนูคณาจารย์และบุคคลากร/บริการออนไลน์/แบบฟอร์มสมัครขอ E-mail@vru.ac.th(สำหรับบุคลากร) หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ โทร02-9091431 ภายใน 443