นโยบายการบริหารงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ชั้นนำของสังคม ด้วยการเพิ่มบทบาทในการให้บริการองค์ความรู้ และสนับสนุนงานบริการวิชาการ อนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยนโยบายการบริหารงานตาม ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ