ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

หมายเลขหนังสือ: 

2219/2560
  • นางรัชนีกร
  • นายวรุตม์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.วไลยอลงกรณ์

ประเภทหนังสือ: 

บันทึกข้อความ