แนวปฏิบัติในการยื่นความประสงค์ขอต่อสัญญาจ้างของบุคลากร

หมายเลขหนังสือ: 

2245/2560
  • นางรัชนีกร
  • นส.พัทธนันท์
งานบริหารงานบุคคล

ประเภทหนังสือ: 

บันทึกข้อความ