การดำเนินการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้ได้รับค่าจ้างจากงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

หมายเลขหนังสือ: 

2268/2560
  • นส.พัทธนันท์
  • นายศรัณย์
งานบริหารงานบุคคล

ประเภทหนังสือ: 

บันทึกข้อความ