ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร์-อาทิตย์)

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร์-อาทิตย์)
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๑ กันยายน ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

อ่านรายละเอียด : http://www.vru.ac.th/VRU-News/120917_085303.pdf