ขอให้ส่งแผนกลยุทธ์ของทุกหน่วยงาน พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับปรับปรุง และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

หมายเลขหนังสือ: 

2569/2560
  • ผศ.ทักษิณา
  • นางรัชนีกร
  • นส.รัตติกาล
กองนโยบายและแผน

ประเภทหนังสือ: 

บันทึกข้อความ