ขยายเวลาในการตอบแบบสอบถามประกอบการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดีปีะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบอีเล็กทรอนิกส์

หมายเลขหนังสือ: 

2611/2560
  • บุคลากร
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ประเภทหนังสือ: 

บันทึกข้อความ