การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

หมายเลขหนังสือ: 

2668/2560
  • นางรัชนีกร
  • นางวีนา
สำนักงานอธิการบดี

ประเภทหนังสือ: 

บันทึกข้อความ