โครงการให้บริการการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เปิดเว็บไซต์สำหรับบทเรียนออนไลน์ในระบบ e-Learning ที่มีการบริหารจัดการเรียน (Learning Management System, LMS) ที่ได้มาตรฐาน SCORM
เพื่อเป็นศูนย์ความรู้อิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้สนใจทั่วไป มีหลายหลักสูตรให้เลือกเรียน

1. โครงการพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม : ทฤษฏี ปฎิบัติ นวัตกรรม
2. การบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. ความรู้พื้นฐานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. ประชาคมอาเซียนกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
5. การเติบโตที่เป็ยมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
7. เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม
8. การจัดการสำนักงานสีเขียว
9. การจัดการภัยพิบัติ
10. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
11. การบริโภคอย่างยั่งยืน
12. การจัดการขยะฒุลฝอยโดยชุมชน
13. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
14. การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
15. กฏหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
16. การจัดทำแผนกลยุทธ์

สนใจเข้าเรียน http://e-learning.deqp.go.th/index.php