โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนานักศึกษา

นที่ 30 และ 31 ตุลาคม 2560
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยจัดอบรมการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/?q=node/3567