ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม