เปิดให้บริการถึง เวลา 20.00 น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปิดให้บริการ ตั้งแต่ เวลา 08.00 - 20.00 น.
ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม พ.ศ.2560
ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์