ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561