ขอความอนุเคราะห์ทำบุยป่าผ้า "โครงการปันทรัพย์คนละนิด ให้ชีวิตแก่น้องนันทบุรีฯ"