ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร เพื่อขอเข้าสู่สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ระยะที่สอง รอบที่สี่