ขอความอนุเคราะห์เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1