ต้นกวนอิม

ajchai's picture

More Info. QR Code: 

http://lib.vru.ac.th/?q=node/3814

ชื่อสามัญ Ribbon Plant, Lucky bamboo, Belgain Evergreen
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena sanderiana
ชื่อวงศ์ LILIACEAE, AGAVACEAE