อบรมการสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ งานวิจัย วารสาร และบทความ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการอบรมการให้ข้อมูลการสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ งานวิจัย วารสาร และบทความ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบการใช้งานของห้องสมุด โดยมี คุณอัฉราภรณ์ เอี่ยมสถาน และปิยวรรณ วงษ์เรียนรอต เป็นวิทยากรในการบรรยาย