ระชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ และ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ Webometrics Ranking ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้านหน้าอาคารหอสมุดกลาง

http://lib.vru.ac.th/?q=node/3898