แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานธุรการ สำนักงานอธิการบดี ในระบงานสารบรรณอิเล์กทรอนิกส์

หมายเลขหนังสือ: 

335/2561
  • นางอารีย์
  • นส.รัตติกาล
สำนักงานอธิการบดี

ประเภทหนังสือ: 

บันทึกข้อความ