ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร "แนวทาปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

หมายเลขหนังสือ: 

383/2561
  • นางอารีย์
  • นางวีนา
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประเภทหนังสือ: 

หนังสือราชการ