ฐานข้อมูลทดลองใช้งาน Academic Focus

เป็นฐานขอมูลที่รวบรวมวารสารที่จัดพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษเป็นต้นฉบับในประเทศจีน (136 ชื่อเรื่อง)
วารสารโดดเด่นที่แปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ(132 ชื่อเรื่อง)และงานประชุมวิชาการนานาชาติ
ที่จัดการในประเทศจีน (27,300 บทความ) เป็นฐานขอมูลที่ให้บริการด้านจีนศึกษาสำหรับบุคคลที่ไม่รู้จักภาษาจีน